1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart (de ouder/verzorger van) de cursist(e) een cursusovereenkomst aan te gaan met Typen met Nina (Nina Hamers).
 2. Na de datum van inschrijving heeft (de ouder/verzorger van) de cursist(e) zeven dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren.
 3. De overeenkomst wordt door Typen met Nina bevestigd en is hiermee bindend, tenzij (de ouder/verzorger van) de cursist(e) een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen clausules.
 4. De ouder/verzorger of cursist(e) stelt Typen met Nina voor aanvang van de eerste les op de hoogte van eventuele bijzondere omstandigheden betreffende de cursist(e) die van belang kunnen zijn voor het goed volgen van de lessen.
 5. De betaling dient binnen te zijn voor aanvang van de cursus. Typen met Nina zal na aanmelding tijdig de betalingsgegevens per factuur doorsturen. 
 6. Wanneer niet tijdig aan de betalingsverplichting is voldaan kan de cursist(e) niet deelnemen aan de lessen.
 7. De cursist(e) dient afwezigheid om welke reden dan ook te melden; mondeling, telefonisch, per app of per email.
 8. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist(e) niet van de betalingsverplichtingen.
 9. Indien de cursist(e) vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan deze, na het overleggen van een medische verklaring, deelnemen aan een eerstvolgende cursus. Eventuele meerkosten worden in rekening gebracht.
 10. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
 11. Typen met Nina heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Mocht een les door overmacht niet door kunnen gaan, dan zal de les worden verschoven of ingehaald, een einddatum kan hierdoor verschuiven.
 12. Typen met Nina behoudt zicht het recht voor om de cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren.
 13. Wanneer de cursist(e) gedurende de les gebruik maakt van de apparatuur op locatie of van Typen met Nina dan wordt schade (door opzet) in rekening gebracht van de cursist(e).
 14. De cursist(e) dient thuis te beschikken over een computer/laptop met internetverbinding.
 15. De cursist(e) dient 10-15 minuten per dag (5 dagen per week) te oefenen en de ouder/verzorger dient hierop toe te zien. Typen met Nina zal contact opnemen met de ouder/verzorger wanneer er onvoldoende geoefend wordt.
 16. Tijdig, maar zeker na les 10 zal Typen met Nina (de ouder/verzorger van) de cursist(e) informeren over deelname aan het examen.
 17. Indien de cursist(e) aan het eind van de cursus of tijdens het examen niet aan de minimum-exameneis voldoet en wel altijd aanwezig is geweest en thuis heeft geoefend krijgt hij/zij de aanbieding om aan nog een examen mee te doen.
 18. Indien het examen door ziekte (medische verklaring) niet gemaakt kan worden zal naar een andere mogelijkheid worden gezocht.
 19. Als de ouder/verzorger van de cursist(e) niet tevreden is over de cursus kan hij Typen met Nina mondeling of schriftelijk benaderen. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om tot een oplossing te komen! Wanneer de klacht niet opgelost kan worden zal een derde ingeschakeld worden.